NEWS

UPDATE WK SJOELEN 20.05.2022

Beste sjoelers!

 

We hebben weer een nieuwe datum voor het WK sjoelen!

Van 31 augustus 2023 t/m 2 september 2023 zal het WK sjoelen plaatsvinden

Locatie: De Rosmolen, Beneden-Leeuwen, Nederland

We hebben gekozen voor deze periode van het jaar, omdat gebleken is dat de corona pandemie het minste effect zal hebben op het doorgaan van dit evenement. Helaas hebben we al 2 maal het WK moeten annuleren vanwege COVID. Dit willen we uiteraard niet nog een keer!

We zullen jullie verder op de hoogte houden van verdere details, aangaande de planning, inschrijvingen etc, via onze kanalen en website www.wksjoelen.nl

Bij vragen neem gerust contact op via timvansommeren@icloud.com of bondsbestuur@sjoelsport.nl

Met veel sjoelgroeten,

Mede namens de gehele WK organisatie

Tim van Sommeren

UPDATE WK SJOELEN 10.02.2022

Zoals eerder gemeld in het bericht van 18 januari zou er in februari door de organisatie en bondsbestuur in samenspraak met de lokale autoriteiten en beslissing worden genomen over het doorgaan van het WK Sjoelen in mei 2022.

Helaas heeft is de conclusie dat ondanks de versoepeling van de maatregelen in verband met COVID-19, het WK Sjoelen in 2022 geen doorgang kan vinden. Belangrijkste reden is dat de organisatie en bondsbestuur een WK Sjoelen willen organiseren zonder beperkende maatregelen en dat kan door de lokale autoriteiten niet worden toegezegd. Tevens zijn zij nog steeds terughoudend met het afgeven van de nodige vergunningen. Daarom hebben de organisatie en het bondsbestuur moeten besluiten om het WK Sjoelen te verplaatsen naar 2023. Omdat er door de specialisten en lokale autoriteiten werd aangegeven dat een organisatie in het voorjaar moeilijker wordt in verband met beperkende maatregelen en dat dit na de zomer niet wordt verwacht is het bondsbestuur aan het kijken naar de mogelijkheid het WK in september 2023 te laten spelen. Waarbij ook uitdrukkelijk wordt gekeken naar de verschuivingen die dit voor andere sjoelevenementen in kan houden. Een definitief besluit hierover moet nog volgen en zal zodra dit bekend is via dezelfde kanalen (email en website www.wksjoelen.nl worden gecommuniceerd.

Met sportieve groet.

WK Sjoelen organisatie

UPDATE WK SJOELEN 18.01.2022

De COVID-19 pandemie grijpt nog steeds om zich heen en dat heeft ook gevolgen voor het geplande WK sjoelen dat op 27 en 28 mei in Beneden-Leeuwen, Nederland wordt gespeeld. Op dit moment is nog niet bekend of het doorgang kan vinden. Belangrijkste reden is dat de lokale overheid, die de vergunning voor dit evenement moet verlenen, dit op dit moment nog niet kan doen. De organisatie van het WK sjoelen heeft daarom in overleg met de ANS (Algemene Nederlands Sjoelbond) en de lokale overheid besloten dat de beslissing uiterlijk half februari 2022 wordt genomen. Mocht het WK sjoelen in mei 2022 niet door kunnen gaan, zal gekeken worden naar de mogelijke alternatieven.

Deze informatie zal zowel per mail aan de contacten per land, als op de website www.wksjoelen.nl worden gepubliceerd.

Met sportieve groet.

WK Sjoelen organisatie

UPDATE WC SJOELEN 20.05.2022

Dear shufflers!

 

We have a new date for the World Cup shuffleboard!

The shuffleboard World Cup will take place from August 31, 2023 to September 2, 2023

Location: De Rosmolen, Beneden-Leeuwen, The Netherlands

We have chosen this time of year, because it has been shown that the corona pandemic will have the least effect on the continuation of this event. Unfortunately, we have already had to cancel the World Cup twice due to COVID. Of course we don’t want this again!

We will keep you informed of further details regarding the planning, registrations etc, via our channels and website www.wksjoelen.nl

If you have any questions, please contact timvansommeren@icloud.com or bondsbestuur@sjoelsport.nl

 

With many shuffle greetings,

Also on behalf of the entire World Cup organization

Tim van Sommeren

UPDATE WC SJOELEN 10.02.2022

As previously reported in the message of January 18, a decision would be made in February by the organization and the federation in consultation with the local authorities about whether the World Cup Sjoelen will continue in May 2022.

Unfortunately, the conclusion has been that despite the relaxation of the measures related to COVID-19, the World Cup Sjoelen in 2022 cannot take place. The main reason is that the organization and the federation want to organize a World Cup Sjoelen without restrictive measures and that cannot be promised by the local authorities. They are also still reluctant to issue the necessary permits. That is why the organization and the board have had to decide to move the World Cup Sjoelen to 2023. Because it was indicated by the specialists and local authorities that an organization will be more difficult in the spring due to restrictive measures and that this is not expected after the summer. The board is looking at the possibility of having the World Cup Sjoelen played in September 2023. It also explicitly looks at the shifts that this may entail for other Sjoelen events. A final decision on this has yet to follow and will be communicated via the same channels (email and website www.wksjoelen.nl) as soon as this is known.

With sporty greetings.

World Cup Sjoelen organization

UPDATE WC SJOELEN 18.01.2022

 The COVID-19 pandemic is still spreading and that also has consequences for the planned World Cup Sjoelen to be played on May 27 and 28 in Beneden-Leeuwen, the Netherlands. It is not yet known whether it can be played. The main reason is that the local government, which has to grant the permit for this event, cannot do this at the moment. The organization of the World Cup Sjoelen has therefore decided in consultation with the ANS (Algemene Nederlands Sjoelbond) and the local government that the decision will be taken by mid-February 2022 at the latest. If the World Cup Sjoelen cannot take place in May 2022, the possible alternatives will be looked at. This information will be published both by email to the contacts per country and on the website www.wksjoelen.nl.

With sporty greetings.

World Cup Sjoelen organization

UPDATE WELTMEISTERSCHAFT 20-05-2022

Liebe Jakkolo Freunde! 

Wir haben einen neuen Termin für das WM Jakkolo!

Die Jakkolo-Weltmeisterschaft findet vom 31. August 2023 bis 2. September 2023 statt.

Ort: De Rosmolen, Beneden-Leeuwen, Niederlande

Wir haben uns für diese Jahreszeit entschieden, da sich gezeigt hat, dass die Corona-Pandemie die Fortsetzung dieser Veranstaltung am wenigsten beeinträchtigen wird. Leider mussten wir aufgrund von COVID bereits zweimal die WM absagen. Das wollen wir natürlich nicht noch einmal!Wir werden Sie über unsere Kanäle und die Website www.wksjoelen.nl  über weitere Details bezüglich der Planung, Anmeldungen usw. auf dem Laufenden haltenBei Fragen wenden Sie sich bitte an timvansommeren@icloud.com oder bondbestuur@sjoelsport.nl  

Mit vielen Jakkolo grüßen,

Auch im Namen der gesamten WM-Organisation

Tim van Sommeren

UPDATE WELTMEISTERSCHAFT 10-02-2022

Wie bereits in der Mitteilung vom 18. Januar berichtet, würde im Februar von der Organisation und dem Verbandsvorstand in Absprache mit den örtlichen Behörden entschieden, ob die Weltmeisterschaft Jakkolo im Mai 2022 fortgesetzt wird.

Leider ist die Schlussfolgerung, dass trotz der Lockerung der Maßnahmen im Zusammenhang mit COVID-19 das Weltmeisterschaft Jakkolo im Jahr 2022 nicht stattfinden kann. Der Hauptgrund ist, dass Organisation und Vorstand eine Weltmeisterschaft Jakkolo ohne restriktive Maßnahmen organisieren wollen und dies von den lokalen Behörden nicht zugesagt werden kann. Sie zögern auch noch, die erforderlichen Genehmigungen zu erteilen. Aus diesem Grund mussten die Organisation und der Vorstand entscheiden, die Weltmeisterschaft Jakkolo auf 2023 zu verschieben. Denn es wurde von den Fachleuten und lokalen Behörden darauf hingewiesen, dass eine Organisation im Frühjahr aufgrund restriktiver Maßnahmen schwieriger sein wird und dies nicht der Fall ist nach dem Sommer erwartet. Der Vorstand prüft die Möglichkeit, die Weltmeisterschaft im September 2023 auszutragen. Es wird auch explizit auf die Verschiebungen eingegangen, die dies für andere Jakkolo Events mit sich bringen kann. Eine endgültige Entscheidung darüber steht noch aus und wird über dieselben Kanäle (E-Mail und Website www.wksjoelen.nl) mitgeteilt, sobald dies bekannt ist.

Mit sportlichen Grüßen.

WM Jakkolo  Organisation

UPDATE WELTMEISTERSCHAFT 18-01-2022

Die COVID-19-Pandemie breitet sich weiter aus und das hat auch Folgen für die geplante WM Jakkolo, die am 27. und 28. Mai im Niederländischen Beneden-Leeuwen ausgetragen wird. Ob es weitergehen kann, ist noch nicht bekannt. Der Hauptgrund ist, dass die lokale Regierung, die die Genehmigung für diese Veranstaltung erteilen muss, dies derzeit nicht tun kann. Die Organisation des WM Jakkolo hat daher in Absprache mit der ANS (Algemene Nederlands Sjoelbond) und der lokalen Regierung entschieden, dass die Entscheidung bis spätestens Mitte Februar 2022 getroffen wird. Sollte die WM Jakkolo im Mai 2022 nicht stattfinden können, werden mögliche Alternativen geprüft. Diese Informationen werden sowohl per E-Mail an die Ansprechpartner pro Land als auch auf der Website www.wksjoelen.nl veröffentlicht.

Mit sportlichen Grüßen.

WM Jakkolo  Organisation